โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน

ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ

1. พระครูธรรมทิน ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียน พ.ศ.2535 – 2544

2. พระครูศรีสิทธิพิมล,ดร. ผู้จัดการโรงเรียน/เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ

ที่

ชื่อ/ฉายา

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (ปี)

1.

พระครูศรีธรรมคุณ        

ครูใหญ่

พ.ศ.2535 –2536

1 ปี

2.

พระปลัดชัยยุทธ สิริจนฺโท

ครูใหญ่

พ.ศ.2537

1 ปี

3.

พระมหาเกียรติศักดิ์  โฆสวาที

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2538 –2539

2 ปี

4.

พระมหาอภิสิทธิ์  วิสุทธิเมธี

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2540

1 ปี

5.

พระมหาปฏิทาน  ลกฺขสุวณฺณโสภโณ

รก.อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2541

1 ปี

6.

พระมหาอธิคม ญาณาธิคโม

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2542

1 ปี

7.

พระมหาทัศวนัย เขมทสฺโส

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2543

1 ปี

8.

พระมหาสาธิต  นนฺทธมฺมิโก

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2544 –2546

3 ปี

9.

พระมหาอภิสิทธิ์  วิสุทฺธิเมธี

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2546

6 เดือน

10.

พระมหาดาวสยาม  วชิรปญฺโญ

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2546

6 เดือน

11.

พระมหาปฎิทาน  ลกฺขสุวณฺโสภโณ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2547–2556

10 ปี

12

พระครูสมุห์สามารถ  ฐิตเวที

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2557–2562

6 ปี

13

พระครูสังฆรักษ์สิวะณัฐ กลฺยาณเมธี

รักษาการผู้อำนวยการ

พ.ศ.2562

1 ปี

13

พระครูศรีสิทธิพิมล,ดร.

ผู้จัดการ/รักษาการผู้อำนวยการ

พ.ศ.2563

ปัจจุบัน

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝางธรรมศึกษา

1. พระครูพัฒนสารโกศล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. พระครูสุพัฒนมงคล ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ รองประธาน
3. พระมหาเชิดพงษ์ สิริภทฺโท ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ รองประธาน
4. นางศิริพร บุญทาทิพย์ ผู้แทนครู กรรมการ
5. นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นายสมพร ยิ่งโยชน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
7. นายปั๋น ทรายปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายสมชาย ลุงดี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
9. นายปรัชญา พรมมูล ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
10. พระครูสังฆรักษ์สิวะณัฐ กลฺยาณเมธี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ/เลขานุการ
11. นางอรวรรณ ศิริวงค์ ครูสอน/ฝ่ายธุรการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.