โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนฝางธรรมศึกษามีอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน”

กายอ่อนน้อม : โรงเรียนฝางธรรมศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนแสดงกิริยาท่าทางที่สุภาพ นุ่มนวล เคารพ ผู้ใหญ่กว่า ให้เกียรติ และพร้อมที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนทางกายต้องเป็นไปด้วยความเต็มใจ

วาจาอ่อนหวาน : โรงเรียนฝางธรรมศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนพูดจริงด้วยถ้อยคำที่ สุภาพ อ่อนหวาน ไพเราะ น่าฟัง รู้จักใช้คำพูดที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ

จิตใจอ่อนโยน : โรงเรียนฝางธรรมศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนการมีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี มีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแก่สังคม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนฝางธรรมศึกษา มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “โรงเรียนส่งเสริมพัฒนากาย วาจา ใจ”

กล่าวคือเป็นหลักปฏิบัติที่สอนให้นักเรียนรู้จักวางตัวให้เหมาะสม และให้ยึดหลัก เสขิยวัตร ในการปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ

อาคารเรียนสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น กว้าง 12 เมตรยาว 50 เมตร มีห้องใช้สอยทั้งหมด 13 ห้อง

ข้อมูลทรัพยากร

1. เนื้อที่โรงเรียน 10 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา
2. จำนวนอาคารถาวรรวม 3 หลัง
3. จำนวนห้องทั้งหมด 22 ห้อง
4. ห้องสมุด 1 ห้อง
5. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
6. ห้องพยาบาล 1 ห้อง

ข้อมูล อาคารเรียน อาคารประกอบ

1. อาคารเรียน จำนวน 3 หลัง 22 ห้อง
2. ห้องเรียน ม.1-6 จำนวน 8 ห้อง พื้นที่ 221 ตารางเมตร
3. ห้องสมุด 1 ห้อง พื้นที่ 80 ตารางเมตร
4. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง พื้นที่ 40 ตารางเมตร
5. อาคารห้องประชุม 1 ห้อง พื้นที่ 40 ตารางเมตร
6. อาคารโรงอาหาร 1 หลัง พื้นที่ 80 ตารางเมตร
7. ห้องน้ำครู 8 ห้อง
8. ห้องน้ำนักเรียน 20 ห้อง

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.