โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สวดมนต์บำเพ็ญภาวนาถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

28-ธันวาคม-2565 | 72
Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.