โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฝางธรรมศึกษา เรียนหลักสูตรทวิภาคี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง

8-กันยายน-2565 | 84
Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.