โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนฝางธรรมศึกษา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) ตั้งอยู่ที่วัดศรีบุญเรือง เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ถนนโชตนา ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110 โทรศัพท์/โทรสาร 053-346-939 , E-mail: Fangdhammasueksa.Fang@gmail.com

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่ติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับ หมู่บ้านบ้านใหม่เหนือ หมู่ 14 และโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ทิศใต้ ติดกับ หมู่บ้านสองแคว หมู่ 7 และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนโชตนา(เชียงใหม่-ฝาง) และหมู่บ้านสองแคว หมู่ 7 ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่บ้านสองแคว หมู่ 7 หมู่บ้านสันหนองเขียว หมู่ 13 และสำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลสันทราย

เนื้อที่ 6 ไร่ เขตพื้นที่บริการ อำเภอฝาง 8 ตำบล ได้แก่ 1. ตำบลสันทราย
2. ตำบลแม่คะ
3. ตำบลแม่สูน
4. ตำบลม่อนปิ่น
5. ตำบลแม่ข่า
6. ตำบลแม่งอน
7. ตำบลเวียง
8. ตำบลโป่งน้ำร้อน

โรงเรียนฝางธรรมศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี สังกัดกองศาสนศึกษากรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2535 ทางคณะกรรมการโดยมีพระครูธรรมทินเป็นประธานได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในท้องถิ่นชนบทจึงได้ทำเรื่องขออนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและเมื่อปี พ.ศ.2536 กรมการศาสนาได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนแผนกปริยัติสามัญขึ้น โดยได้รับใบอนุญาตเลขที่ 7/2536 และได้เปลี่ยนชื่อสำนักเรียนนักธรรม-บาลีวัดศรีบุญเรือง เป็นโรงเรียนฝางธรรมศึกษา และในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ยังได้ดำเนินการเรียนการสอนนักธรรมและบาลีควบคู่กันไปกับแผนกสามัญโดยมีการเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 มีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 47 รูป ในระยะเริ่มแรกนั้นอาคารเรียนเป็นลักษณะชั่วคราวคืออาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรืองเป็นสถานที่การเรียนการสอนต่อมาปี พ.ศ.2537 พระครูธรรมทินได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรขึ้นจำนวน 1 หลังสูง 4 ชั้นเสร็จสมบูรณ์และได้เปิดทำการเรียนการสอนได้ในปี พ.ศ.2539 ทางโรงเรียนฝางธรรมศึกษาจึงมีอาคารที่เป็นสัดส่วนและถาวร ที่มีความพร้อมในทุกๆด้านและมีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็นต้นมา

ปัจจุบันโรงเรียนฝางธรรมศึกษาได้ขยายอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ห้องสมุดและห้องประชุมเพื่อเป็นการรองรับความเจริญทางด้านการศึกษาในอนาคต โดยมี พระครูศรีสิทธิพิมล,ดร.นธ.เอก,ป.ธ.7,พธ.บ.,MA ,Ph.D.(Sociology) เป็นผู้จัดการ โรงเรียนฝางธรรมศึกษาซึ่งได้ทำการเรียนการสอนแผนกสามัญศึกษา (ม.1-6) จนเป็นที่ยอมรับของศรัทธาประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอฝาง และอำเภอใกล้เคียง

แผนที่ตั้งของโรงเรียน

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.