โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

หลวงพ่อท่านพระครูธรรมทิน
หลวงพ่อท่านพระครูธรรมทิน

ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระครูศรีสิทธิพิมล
พระครูศรีสิทธิพิมล

ตำแหน่ง ผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการ

พระครูสังฆรักษ์สิวะณัฐ-กลฺยาณเมธี
พระครูสังฆรักษ์สิวะณัฐ กลฺยาณเมธี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

นายสาธิต-แก้วเรือง
นายสาธิต แก้วเรือง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ-ศิริวงศ์
นางอรวรรณ ศิริวงศ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

นางศิริพร-บุญทาทิพย์
นางศิริพร บุญทาทิพย์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

พระครูสังฆรักษ์หนุ่ม เขมจารี
พระครูสังฆรักษ์หนุ่ม เขมจารี

ตำแหน่ง ครู

พระอภิรมย์ อภิปุณฺโณ
พระอภิรมย์ อภิปุณฺโณ

ตำแหน่ง ครู

พระไพฑูรย์ ญาณวีโร
พระไพฑูรย์ ญาณวีโร

ตำแหน่ง ครู

นางศิริพร-บุญทาทิพย์
พระมหาบุญยง ชวนปุโญ

ตำแหน่ง ครู

นายจตุรงค์ คำใส
นายจตุรงค์ คำใส

ตำแหน่ง ครู

พระอภิรมย์ อภิปุณฺโณ
นางสาวนวรัตน์ พรหมมา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจุฑามาศ ปิมปา
นางสาวจุฑามาศ ปิมปา

ตำแหน่ง ครู

นายธนกร ศรีวิชัย
นายธนกร ศรีวิชัย

ตำแหน่ง ครู

นางศรีพรรณี เยสุวรรณ์
นางศรีพรรณี เยสุวรรณ์

ตำแหน่ง ครู

นาย สุทน บุญเป็ง
นาย สุทน บุญเป็ง

ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา

นางนิภาภัทร ใจคำ
นางนิภาภัทร ใจคำ

แม่บ้าน

นางชนาภา คอทอง
นางชนาภา คอทอง

แม่บ้าน

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.