โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน 2566

30-มีนาคม-2566 | 54
โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน 2566

ด้วยโรงเรียนฝางธรรมศึกษา ร่วมกับ  วัดศรีบุญเรือง  ตำบลสันทราย  ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดชพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีพุทธศักราช 2566  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์  ส่งเสริม “คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์”  ปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา  ครู  อาจารย์ โดยจะมีการบรรพชาสามเณร ในวันที 2 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และทำการอบรมระหว่างวันที่ 3- 9 เมษยน 2566

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.