โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566

16-พฤษภาคม-2566 | 26
เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ โรงเรียนฝางธรรมศึกษา เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.