โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหาร ได้มอบผ้าห่มจำนวน100 ผืน

28-ธันวาคม-2565 | 69
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหาร ได้มอบผ้าห่มจำนวน100 ผืน

วันนี้ เวลา 10.00 น.ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหาร ได้มอบผ้าห่มจำนวน100 ผืน แด่นักเรียนสามเณรฝางธรรมศึกษา

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.