โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

มอบถวายมุทิตา แด่ครูและเจ้าหน้าที่นักวิชาการศาสนาผู้สำเร็จการศึกษา

28-ธันวาคม-2565 | 69
มอบถวายมุทิตา แด่ครูและเจ้าหน้าที่นักวิชาการศาสนาผู้สำเร็จการศึกษา

วันนี้ เวลา10.30 น. ท่านพระครูศรีสิทธิพิมล ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางธรรมศึกษา ได้มอบถวายมุทิตา แด่ครูและเจ้าหน้าที่นักวิชาการศาสนาผู้สำเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้

1.พระมหา ดร. ศราวุฒิ สนฺโตภาโส (รัตนสันติ) อาจารย์ใหญ่ (แผนกบาลี)

2.นางสาวจุฑามาศ ปิมปา ครู/นักวิชาการศาสนา

3.นายสุทน บุญเป็ง นักวิชาการศาสนา

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.