โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียน

25-พฤษภาคม-2566 | 15
ป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียน

ในวันนี้คณะครู นักเรียน โรงเรียนฝางธรรมศึกษา ร่วมกับ รพ สต. บ้านสองแคว อสม. ร่วมกันตรวจลูกน้ำยุงลายในที่น้ำขังและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียนและบริเวณวัด

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.