โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2566

3-เมษายน-2566 | 56
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2566

วัดศรีบุญเรือง  ร่วมกับ โรงเรียนฝางธรรมศึกษา   ตำบลสันทราย  ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดชพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีพุทธศักราช 2566  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์  ส่งเสริม “คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์” ปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา  ครู  อาจารย์ โดยจะมีการบรรพชาสามเณร ในวันที 2 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. และทำการอบรมระหว่างวันที่ 3- 9 เมษยน 2566

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.