โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

งานประสาทประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2565

10-มีนาคม-2566 | 21
งานประสาทประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนฝางธรรมศึกษาได้จัดพิธีประสาทประกาศนียบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.